قوانین کلی و جاری کشور
 دادخواست طلاق به استناد بندهاي عقدنامه


احتراماً به استحضار مي‌رساند با توجه به عقدنامه پيوست ، اينجانب همسر دائمي آقاي ……… بوده ، حال با توجه به اينكه نامبرده از بندهاي ……… و ……… عقدنامه تخلف كرده و از طرفي زوج ضمن عقد نكاح به اينجانب وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داده است كه در صورت تحقق هر يك از موارد 12 گانه مندرج در سند ازدواج و تخلف از هر يك از آنها خود را به يكي از انواع طلاق اعم از رجعي و بائن به انتخاب خودم ،  مطلقه نمايم ، اكنون با توجه به موارد فوق‌الذكر و توضيحاتي كه بعداً (به صورت لايحه/حضوراً) خدمت رياست محترم تقديم خواهم كرد ، تقاضاي رسيدگي و صدور حكم طلاق به صورت (رجعي / خلع) با تعيين تكليف فرزندان و حقوق رسمي آنها با احتساب خسارات قانوني مورد استدعاست .

 

                              دادخواست طلاق از طرف زوجه
خواهان : زوجه
خوانده : زوج
خواسته : تقاضاي صدور حكم طلاق
دلائل : عقدنامه پيوست (مواد 1129 و 1130 قانون مدني)
احتراماً به استحضار مي‌رساند ، اينجانب ……… طي عقدنامه پيوست به تاريخ ……… به عقد دائم آقاي ……… درآمده‌ام ، حال با توجه به اينكه زوج از پرداخت نفقه خودداري مي‌نمايد و عسر و حرج در زندگي بوجود آمده و از طرفي سوء رفتار شديد دارد و زندگي مشترك غير قابل تحمل است و پرونده‌اي تحت كلاسه ……… ، نيز در ارتباط با ايراد ضرب و شتم و فحاشي مشاراليه مؤيد آن است لذا تقاضاي صدور حكم طلاق با بخشش تمام مهريه / با بخشش مبلغ ……… از مهريه / بدون بخشش مهريه) را به استناد مواد 1129 و 1130 قانون مدني با احتساب خسارات قانوني مورد استدعاست .

 

                                دادخواست طلاق از طرف زوج
احتراماً به استحضار مي‌رساند ، با توجه به عقدنامه پيوستي اينجانب و زوجه خانم ……… فرزند ……… به تاريخ ……… با عقد دائم ازدواج نموده و ……… (سال / ماه) از زندگي مي‌گذرد و (حاصل زندگي فرزند ……… مي‌باشد / و هيچ فرزندي نداريم) حال با توجه به اختلاف و ناراحتي‌هاي پيش آمده و عدم امكان ادامه زندگي مشترك و سوء رفتار نامبرده به استناد ماده 1133 قانون مدني تقاضاي رسيدگي و صدور حكم طلاق نامبرده را دارم . شرايط زير:
1. تقاضاي صدور حكم بر حضانت اينجانب ……… براي فرزندم را دارم .
2. از لحاظ مالي معسر بوده و تقاضاي تقسيط مهريه زوجه را دارم .
3. مهريه را يكجا پرداخت مي‌كنم .
4. اجرت‌المثل كاري همسرم را تا روز طلاق با تعيين مبلغ از طرف دادگاه به صورت يكجا مي‌پردازم .

 

                                  دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : صدور گواهي عدم امكان سازش براي طلاق
دلائل و منضمات : فتوكپي عقدنامه
احتراماً به استحضار رياست محترم مي‌رساند با توجه به عقدنامه پيوست اينجانب با خوانده به تاريخ ……… ازدواج نموده‌ايم و حاصل اين زندگي مشترك ……… فرزند مي‌باشد ، ولي با توجه به اختلافات پيش آمده و عدم امكان ادامه زندگي مشترك و ناراحتي‌هاي روحي تقاضاي رسيدگي و صدور گواهي عدم امكان سازش با احتساب قانوني مورد استدعاست .

                                

                                        دادخواست طلاق توافقي
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضاي صدور حكم طلاق توافقي
احتراماً به استحضار مي‌رساند اينجانبان خواهانهاي فوق در تاريخ ……… به موجب عقدنامه ……… صادره از دفترخانه شماره ……… ازدواج نموده‌ايم . حال با توجه به مشكلات پيش آمده و عدم تفاهم اخلاقي و عدم امكان ادامه زندگي مشترك و مسالمت‌آميز تصميم به جدايي گرفته‌ايم و تقاضاي صدور حكم طلاق با شرايط ذيل را داريم .
1. زوجه مهريه و تمام حق و حقوق خود را (مي‌بخشد / دريافت مي‌كند).
2. زوج حضانت (فرزند / فرزندان) به نامهاي ……… و ……… را به زوجه واگذار و ماهيانه مبلغ ……… ريال به عنوان نفقه فرزندان مي‌پردازد .
3. زوجه جهيزيه خود را قبل از صدور حكم طلاق و يا اجراي حكم دريافت مي‌كند .
4. زوجه مبلغ ……… ريال از مهريه خود را به زوج بخشيده و تقاضاي طلاق خلع دارد .
5. زوجين فرزند نداشته و زوج تعهد مي‌كند نفقه زوجه را در ايام عده طلاق ماهيانه مبلغ ……… ريال بپردازد .

 

            درخواست فسخ نكاح با توجه به عيوب مذكور در مواد 1122 يا 1123 قانون مدني
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : فسخ نكاح
احتراماً با توجه به عقدنامه مورخه ……… في‌مابين اينجانب و خوانده و بروز عيب (عنن يا خصاء يا …) و مدارك تقديمي و گواهي پزشكي، به استناد ماده (1122 يا 1123) تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر فسخ نكاح مذكور با احتساب خسارات مورد استدعاست .

 

                                             درخواست فسخ نكاح
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضاي صدور حكم مبني بر فسخ نكاح
احتراماً با توجه به عقدنامه مورخه ……… في‌مابين اينجانب و خوانده متأسفانه (بعد از ازدواج/قبل از ازدواج) متوجه جنون (ادواري/اطباقي ، مستمر) خوانده شده‌ام و نظر به فتوكپي مصدق گواهي پزشكي (پزشك معالج / پزشكي قانوني) و عدم امكان ادامه زندگي مشترك با مشاراليه ، به استناد ماده 1121 قانون مدني تقاضاي رسيدگي و صدور حكم نسبت به فسخ واقعه نكاح با احتساب خسارات قانوني مورد استدعاست .

 

                                درخواست صدور قرار تأمين و وصول مهريه
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضاي صدور قرار تأمين مهريه و وصول آن
احتراماً با توجه به عقدنامه مورخه ……… ثبت شده در دفتر ازدواج ……… شهرستان ……… في‌مابين اينجانبه و خوانده و تعيين (تعداد سكه / مبلغ) به عنوان مهريه ضمن تقاضاي صدور قرار تأمين مهريه از اموال آقاي ……… (خوانده) استدعاي صدور حكم مبني بر پرداخت مبلغ ……… ريال بابت مهريه با احتساب خسارات قانوني مورد استدعاست .

 

                                  دادخواست مطالبه مهريه

خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : مطالبه مهريه مقوم به ……… ريال
احتراماً اينجانبه قبلاً نسبت به تأمين مهريه از اموال خوانده دادخواست تقديم دادگاه ……… شعبه ……… نموده و طي دادنامه شماره ……… صادره در پرونده كلاسه ……… قرار تأمين اموال معادل مهريه اينجانبه صادر گرديده است . فلذا با تقديم دادخواست از دادگاه محترم تقاضاي وصول مهريه اينجانب از اموال توقيف شده رسيدگي و حكم شايسته مبني بر محكوميت مشاراليه با احتساب خسارات قانوني ، را دارد .

 

                                          درخواست تأمين مهريه
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : صدور قرار تأمين مهريه
احتراماً با توجه به عقدنامه مورخه ……… و به شماره ثبت ……… در دفتر ازدواج شماره ……… شهرستان ……… مهريه مقرر (به مبلغ / تعداد سكه طلا) تعيين گرديده است . بنابراين چون بيم حيف و ميل و نقل و انتقال اموال خوانده و مواجه با عسر و حرج وي وجود دارد لذا استدعاي صدور قرار تأمين و توقف اموال نامبرده به ميزان مهريه فوق‌الذكر به استناد ماده 225 قانون آيين دادرسي مدني مورد استدعاست . (بديهي است به محض صدور قرار مزبور ظرف مهلت مقرر قانوني دادخواست راجع به اصل موضوع تقديم مي‌گردد).

 

                             دادخواست تعيين مسكن مستقل و پرداخت نفقه
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضاي صدور حكم مبني بر تعيين مسكن مستقل و پرداخت نفقه
احتراماً نظر به اينكه به موجب عقدنامه شماره ……… به تاريخ ……… اينجانبه به عقد دائم آقاي ……… (خوانده) درآمده‌ام و تا تاريخ ……… در منزل پدري ايشان به همراه خانواده وي زندگي مي‌نمودم كه مشكلاتي برايم به بار آورده و منجر به اختلافات شديد و ايراد ضرب و جرح بنده گرديده است . معهذا با توجه به اينكه وجود اينجانبه به همسرم در يك منزل متضمن خوف ضرر جاني برايم دارد و امكان سكونت اينجانبه در منزل پدر ،‌ برادر ، خواهر ميسر نمي‌باشد ، بنابراين به استناد ماده 1115 قانون مدني استدعاي صدور حكم مبني بر تهيه مسكن عليحده به اضافه پرداخت نفقه با احتساب خسارات مورد تقاضاست .

 

                                    دادخواست مطالبه نفقه ايام گذشته
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : مطالبه نفقه ايام گذشته و صدور قرار تأمين
احتراماً به اطلاع مقام محترم دادگاه مي‌رساند از تاريخ ……… خوانده همسر قانوني اينجانب بدون دليل موجه اينجانبه را بدون نفقه رها و از تأمين معاش و تهيه مسكن و لباس براي همسرش امتناع كرده است چون اينجانبه حاضر به تمكين از زوج مي‌باشم ،‌ به استناد مواد 1106 و 1206 قانون مدني تقاضاي صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت نفقه را دارد و جهت عدم پرداخت نفقه مورد مطالبه بدواً تقاضاي صدور قرار تأمين و توقيف خواسته از اموال وي معادل مبلغ خواسته به استناد ماده 225 قانون آيين دادرسي مدني با احتساب خسارات مورد استدعاست .

 

                                      دادخواست صدور حكم تمكين
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته :‌ تقاضاي صدور حكم تمكين
احتراماً نظر به اينكه از تاريخ ……… خوانده زوجه قانوني اينجانب بدون عذر موجه و علت شرعي و قانوني و بدون اخذ اجازه ، زندگي مشترك را ترك نموده و در منزل پدري خود به سر مي‌برد با توجه به مراجعات مكرر و ارسال اظهارنامه كه فتوكپي مصدق آن پيوست مي‌باشد و مشاراليها حاضر به تمكين و بازگشت به منزل مشترك نشده ، لذا به استناد ماده 1114 قانون مدني تقاضاي صدور حكم به تمكين زوجه را دارد.

                                     درخواست ثبت واقعه رجوع
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : ثبت واقعه رجوع
احتراماً اينجانبه به موجب طلاقنامه شماره ……… شهرستان ……… در تاريخ ……… از همسرم به نام ……… جدا شده بودم . ولي در ايام عده ، رجوع واقع گرديده لكن خوانده از ثبت واقعه رجوع امتناع مي‌نمايد لذا تقاضاي رسيدگي و الزام خوانده به ثبت واقعه رجوع را دارم .

                                        دادخواست تعيين تكليف
خواهان : ………
خوانده :‌ ………
خواسته : تقاضاي تعيين تكليف
دلايل : ………
احتراماً نظر به اينكه شوهرم از تاريخ ……… منزل را ترك و اينجانبه و فرزندانم به نامهاي ……… و ……… را بلاتكليف رها كرده و تكاليف و وظايف شرعي و قانوني خود را انجام نمي‌دهد تقاضامند است ضمن احضار وي نسبت به صدور حكم مبني بر تعيين وضعيت و تكليف اينجانبه و فرزندان مشترك و پرداخت با احتساب خسارات مورد استدعاست .

+ نوشته شده در  شنبه چهارم تیر ۱۳۹۰ساعت 12:24  توسط علی اکبر رحیمی اقدم | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
علی اکبر رحیمی اقدم

پیوندهای روزانه

آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
اسفند ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۳
دی ۱۳۹۳
آذر ۱۳۹۳
آبان ۱۳۹۳
شهریور ۱۳۹۳
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
تیر ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
آرشيو
پیوندها
شرم خیال
کانون وکلای استانبول
اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران
مرکز مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه
سایت مقالات حقوقی اروپا
دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد
دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد
دانشکده حقوق دانشگاه ییل آمریکا
دانشکده حقوق دانشگاه بروکلین
دانشکده حقوق دانشگاه بوستون
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COMGoogle

در اين وبلاگ
در كل اينترنت