قوانین کلی و جاری کشور
 دادخواست طلاق به استناد بندهاي عقدنامه


احتراماً به استحضار مي‌رساند با توجه به عقدنامه پيوست ، اينجانب همسر دائمي آقاي ……… بوده ، حال با توجه به اينكه نامبرده از بندهاي ……… و ……… عقدنامه تخلف كرده و از طرفي زوج ضمن عقد نكاح به اينجانب وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داده است كه در صورت تحقق هر يك از موارد 12 گانه مندرج در سند ازدواج و تخلف از هر يك از آنها خود را به يكي از انواع طلاق اعم از رجعي و بائن به انتخاب خودم ،  مطلقه نمايم ، اكنون با توجه به موارد فوق‌الذكر و توضيحاتي كه بعداً (به صورت لايحه/حضوراً) خدمت رياست محترم تقديم خواهم كرد ، تقاضاي رسيدگي و صدور حكم طلاق به صورت (رجعي / خلع) با تعيين تكليف فرزندان و حقوق رسمي آنها با احتساب خسارات قانوني مورد استدعاست .

 

                              دادخواست طلاق از طرف زوجه
خواهان : زوجه
خوانده : زوج
خواسته : تقاضاي صدور حكم طلاق
دلائل : عقدنامه پيوست (مواد 1129 و 1130 قانون مدني)
احتراماً به استحضار مي‌رساند ، اينجانب ……… طي عقدنامه پيوست به تاريخ ……… به عقد دائم آقاي ……… درآمده‌ام ، حال با توجه به اينكه زوج از پرداخت نفقه خودداري مي‌نمايد و عسر و حرج در زندگي بوجود آمده و از طرفي سوء رفتار شديد دارد و زندگي مشترك غير قابل تحمل است و پرونده‌اي تحت كلاسه ……… ، نيز در ارتباط با ايراد ضرب و شتم و فحاشي مشاراليه مؤيد آن است لذا تقاضاي صدور حكم طلاق با بخشش تمام مهريه / با بخشش مبلغ ……… از مهريه / بدون بخشش مهريه) را به استناد مواد 1129 و 1130 قانون مدني با احتساب خسارات قانوني مورد استدعاست .

 

                                دادخواست طلاق از طرف زوج
احتراماً به استحضار مي‌رساند ، با توجه به عقدنامه پيوستي اينجانب و زوجه خانم ……… فرزند ……… به تاريخ ……… با عقد دائم ازدواج نموده و ……… (سال / ماه) از زندگي مي‌گذرد و (حاصل زندگي فرزند ……… مي‌باشد / و هيچ فرزندي نداريم) حال با توجه به اختلاف و ناراحتي‌هاي پيش آمده و عدم امكان ادامه زندگي مشترك و سوء رفتار نامبرده به استناد ماده 1133 قانون مدني تقاضاي رسيدگي و صدور حكم طلاق نامبرده را دارم . شرايط زير:
1. تقاضاي صدور حكم بر حضانت اينجانب ……… براي فرزندم را دارم .
2. از لحاظ مالي معسر بوده و تقاضاي تقسيط مهريه زوجه را دارم .
3. مهريه را يكجا پرداخت مي‌كنم .
4. اجرت‌المثل كاري همسرم را تا روز طلاق با تعيين مبلغ از طرف دادگاه به صورت يكجا مي‌پردازم .

 

                                  دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : صدور گواهي عدم امكان سازش براي طلاق
دلائل و منضمات : فتوكپي عقدنامه
احتراماً به استحضار رياست محترم مي‌رساند با توجه به عقدنامه پيوست اينجانب با خوانده به تاريخ ……… ازدواج نموده‌ايم و حاصل اين زندگي مشترك ……… فرزند مي‌باشد ، ولي با توجه به اختلافات پيش آمده و عدم امكان ادامه زندگي مشترك و ناراحتي‌هاي روحي تقاضاي رسيدگي و صدور گواهي عدم امكان سازش با احتساب قانوني مورد استدعاست .

                                

                                        دادخواست طلاق توافقي
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضاي صدور حكم طلاق توافقي
احتراماً به استحضار مي‌رساند اينجانبان خواهانهاي فوق در تاريخ ……… به موجب عقدنامه ……… صادره از دفترخانه شماره ……… ازدواج نموده‌ايم . حال با توجه به مشكلات پيش آمده و عدم تفاهم اخلاقي و عدم امكان ادامه زندگي مشترك و مسالمت‌آميز تصميم به جدايي گرفته‌ايم و تقاضاي صدور حكم طلاق با شرايط ذيل را داريم .
1. زوجه مهريه و تمام حق و حقوق خود را (مي‌بخشد / دريافت مي‌كند).
2. زوج حضانت (فرزند / فرزندان) به نامهاي ……… و ……… را به زوجه واگذار و ماهيانه مبلغ ……… ريال به عنوان نفقه فرزندان مي‌پردازد .
3. زوجه جهيزيه خود را قبل از صدور حكم طلاق و يا اجراي حكم دريافت مي‌كند .
4. زوجه مبلغ ……… ريال از مهريه خود را به زوج بخشيده و تقاضاي طلاق خلع دارد .
5. زوجين فرزند نداشته و زوج تعهد مي‌كند نفقه زوجه را در ايام عده طلاق ماهيانه مبلغ ……… ريال بپردازد .

 

            درخواست فسخ نكاح با توجه به عيوب مذكور در مواد 1122 يا 1123 قانون مدني
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : فسخ نكاح
احتراماً با توجه به عقدنامه مورخه ……… في‌مابين اينجانب و خوانده و بروز عيب (عنن يا خصاء يا …) و مدارك تقديمي و گواهي پزشكي، به استناد ماده (1122 يا 1123) تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر فسخ نكاح مذكور با احتساب خسارات مورد استدعاست .

 

                                             درخواست فسخ نكاح
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضاي صدور حكم مبني بر فسخ نكاح
احتراماً با توجه به عقدنامه مورخه ……… في‌مابين اينجانب و خوانده متأسفانه (بعد از ازدواج/قبل از ازدواج) متوجه جنون (ادواري/اطباقي ، مستمر) خوانده شده‌ام و نظر به فتوكپي مصدق گواهي پزشكي (پزشك معالج / پزشكي قانوني) و عدم امكان ادامه زندگي مشترك با مشاراليه ، به استناد ماده 1121 قانون مدني تقاضاي رسيدگي و صدور حكم نسبت به فسخ واقعه نكاح با احتساب خسارات قانوني مورد استدعاست .

 

                                درخواست صدور قرار تأمين و وصول مهريه
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضاي صدور قرار تأمين مهريه و وصول آن
احتراماً با توجه به عقدنامه مورخه ……… ثبت شده در دفتر ازدواج ……… شهرستان ……… في‌مابين اينجانبه و خوانده و تعيين (تعداد سكه / مبلغ) به عنوان مهريه ضمن تقاضاي صدور قرار تأمين مهريه از اموال آقاي ……… (خوانده) استدعاي صدور حكم مبني بر پرداخت مبلغ ……… ريال بابت مهريه با احتساب خسارات قانوني مورد استدعاست .

 

                                  دادخواست مطالبه مهريه

خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : مطالبه مهريه مقوم به ……… ريال
احتراماً اينجانبه قبلاً نسبت به تأمين مهريه از اموال خوانده دادخواست تقديم دادگاه ……… شعبه ……… نموده و طي دادنامه شماره ……… صادره در پرونده كلاسه ……… قرار تأمين اموال معادل مهريه اينجانبه صادر گرديده است . فلذا با تقديم دادخواست از دادگاه محترم تقاضاي وصول مهريه اينجانب از اموال توقيف شده رسيدگي و حكم شايسته مبني بر محكوميت مشاراليه با احتساب خسارات قانوني ، را دارد .

 

                                          درخواست تأمين مهريه
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : صدور قرار تأمين مهريه
احتراماً با توجه به عقدنامه مورخه ……… و به شماره ثبت ……… در دفتر ازدواج شماره ……… شهرستان ……… مهريه مقرر (به مبلغ / تعداد سكه طلا) تعيين گرديده است . بنابراين چون بيم حيف و ميل و نقل و انتقال اموال خوانده و مواجه با عسر و حرج وي وجود دارد لذا استدعاي صدور قرار تأمين و توقف اموال نامبرده به ميزان مهريه فوق‌الذكر به استناد ماده 225 قانون آيين دادرسي مدني مورد استدعاست . (بديهي است به محض صدور قرار مزبور ظرف مهلت مقرر قانوني دادخواست راجع به اصل موضوع تقديم مي‌گردد).

 

                             دادخواست تعيين مسكن مستقل و پرداخت نفقه
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضاي صدور حكم مبني بر تعيين مسكن مستقل و پرداخت نفقه
احتراماً نظر به اينكه به موجب عقدنامه شماره ……… به تاريخ ……… اينجانبه به عقد دائم آقاي ……… (خوانده) درآمده‌ام و تا تاريخ ……… در منزل پدري ايشان به همراه خانواده وي زندگي مي‌نمودم كه مشكلاتي برايم به بار آورده و منجر به اختلافات شديد و ايراد ضرب و جرح بنده گرديده است . معهذا با توجه به اينكه وجود اينجانبه به همسرم در يك منزل متضمن خوف ضرر جاني برايم دارد و امكان سكونت اينجانبه در منزل پدر ،‌ برادر ، خواهر ميسر نمي‌باشد ، بنابراين به استناد ماده 1115 قانون مدني استدعاي صدور حكم مبني بر تهيه مسكن عليحده به اضافه پرداخت نفقه با احتساب خسارات مورد تقاضاست .

 

                                    دادخواست مطالبه نفقه ايام گذشته
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : مطالبه نفقه ايام گذشته و صدور قرار تأمين
احتراماً به اطلاع مقام محترم دادگاه مي‌رساند از تاريخ ……… خوانده همسر قانوني اينجانب بدون دليل موجه اينجانبه را بدون نفقه رها و از تأمين معاش و تهيه مسكن و لباس براي همسرش امتناع كرده است چون اينجانبه حاضر به تمكين از زوج مي‌باشم ،‌ به استناد مواد 1106 و 1206 قانون مدني تقاضاي صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت نفقه را دارد و جهت عدم پرداخت نفقه مورد مطالبه بدواً تقاضاي صدور قرار تأمين و توقيف خواسته از اموال وي معادل مبلغ خواسته به استناد ماده 225 قانون آيين دادرسي مدني با احتساب خسارات مورد استدعاست .

 

                                      دادخواست صدور حكم تمكين
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته :‌ تقاضاي صدور حكم تمكين
احتراماً نظر به اينكه از تاريخ ……… خوانده زوجه قانوني اينجانب بدون عذر موجه و علت شرعي و قانوني و بدون اخذ اجازه ، زندگي مشترك را ترك نموده و در منزل پدري خود به سر مي‌برد با توجه به مراجعات مكرر و ارسال اظهارنامه كه فتوكپي مصدق آن پيوست مي‌باشد و مشاراليها حاضر به تمكين و بازگشت به منزل مشترك نشده ، لذا به استناد ماده 1114 قانون مدني تقاضاي صدور حكم به تمكين زوجه را دارد.

                                     درخواست ثبت واقعه رجوع
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : ثبت واقعه رجوع
احتراماً اينجانبه به موجب طلاقنامه شماره ……… شهرستان ……… در تاريخ ……… از همسرم به نام ……… جدا شده بودم . ولي در ايام عده ، رجوع واقع گرديده لكن خوانده از ثبت واقعه رجوع امتناع مي‌نمايد لذا تقاضاي رسيدگي و الزام خوانده به ثبت واقعه رجوع را دارم .

                                        دادخواست تعيين تكليف
خواهان : ………
خوانده :‌ ………
خواسته : تقاضاي تعيين تكليف
دلايل : ………
احتراماً نظر به اينكه شوهرم از تاريخ ……… منزل را ترك و اينجانبه و فرزندانم به نامهاي ……… و ……… را بلاتكليف رها كرده و تكاليف و وظايف شرعي و قانوني خود را انجام نمي‌دهد تقاضامند است ضمن احضار وي نسبت به صدور حكم مبني بر تعيين وضعيت و تكليف اينجانبه و فرزندان مشترك و پرداخت با احتساب خسارات مورد استدعاست .

+ نوشته شده در  شنبه چهارم تیر ۱۳۹۰ساعت 12:24  توسط  علی اکبر رحیمی اقدم  |